رویداد و اخبار

۱۷ بهمن, ۱۴۰۲

پیش راه اندازی و عملیات تست آرک اولیه کوره قوس الکتریکی پروژه فولاد سازی قائنات

پیش راه اندازی و عملیات تست آرک اولیه کوره قوس الکتریکی پروژه

۱۷ بهمن ۱۴۰۲

 

, ,