رویداد و اخبار

۱۷ بهمن, ۱۴۰۲

آگهی تجدید مناقصه اسکلت ساختمان در پروژه احیاء مستقیم اقلید

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شماره مناقصه: ۲۹-C-۱۵۹۴۴۶-T-۱۴۰۲     –تاریخ انتشار آگهی : مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲

  • دستگاه مناقصه گزار: شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس (پامیکو)
  • عنوان مناقصه : تهیه و اجرای اسکلت بتنی و سفت کاری ساختمانCanteen  در پروژه احیاء مستقیم اقلید – استان فارس شهرستان اقلید
  • مدت زمان اجرا : ۱۳۰ روز
  • مبلغ برآورد : برآورد اولیه ۷۸.۷۴۵.۰۳۳.۲۱۶ ریال ( براساس فهرست بهاء ابنیه سال ۱۴۰۲ )
  • مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا تاریخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ ساعت ۰۰ : ۱۶ از طریق ایمیل TECH@PAMICCO.COM و هماهنگی با شماره ۰۲۱۸۱۲۸۲۳۲۶
  • تاریخ تسلیم اسناد مناقصه : تا تاریخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۲ ساعت ۰۰ : ۱۶ به آدرس تهران – بالاتر از میدان ونک ، نرسیده به خیابان میرداماد ، خیابان عطار پلاک ۶ طبقه پنجم جنوبی–کدپستی۱۹۹۴۶۴۳۶۸۳ و تلفن : ۰۲۱۸۱۲۸۲۳۲۶
  • شرایط مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳.۹۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا سفته ظهرنویسی شده توسط صاحبان امضا مجاز شرکت – هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد – اشخاص حقوقی فعال در رشته ابنیه و دارای تجربه کاری–دستگاه مناقصه گزار در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است – به این پیشنهاد قیمت ، پیش پرداخت و تعدیل تعلق می گیرد – زمان اعتبار پیشنهاد ها ۳ ماه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار-هزینه خرید اسناد معادل ۲.۵۰۰.۰۰۰ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال) است که می بایست به شماره شبا ۶۴۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۷۷۸۸۰۰۳۳۵۲۰۲IR نزد بانک سپه به نام شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس واریز و رسید بانکی واریز وجه به همراه معرفی نامه تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.
,