صنایع متالورژی

پروژه شهید خرازی
طرح احیاء مستقیم فولاد خراسان (مدول B)
طرح مجتمع فولاد هرمزگان
غدیر ایرانیان
پروژه ارفع
طرح فولاد مکران
طرح فولاد قائن
صبا فولاد خلیج فارس
پروژه سقز
طرح احیاء مستقیم فولاد خراسان (مدول A)